fbpx

1.Müügitingimuste kehtivus
1.1 Käesolevad Kanaaridel Maarikaga teenuste müügitingimused kehtivad internet aadressil https://www.kanaaridelmaarikaga.com asuvas e-müügi keskkonnas ostja (edaspidi Klient) ja müüja Maarika Kukin (edaspidi Kanaaridel Maarikaga) vahel müügitehingu sõlmimisel kaupade ja teenuste ostmiseks.
1.2 Müügitingimused näevad ette kaupade ja teenuste tellimise korra, teenuste osutamise, kaupade kohaletoimetamise, pretensioonide esitamise õiguse ning muud kaupade ja teenuste osutamisega seotud tingimused.
1.3 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kanaaridel Maarikaga e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Hispaania Kuningriigis kehtivad õigusaktid.
1.4 Kanaaridel Maarikaga jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel http://www.kanaaridelmaarikaga/broneerimistingimused/
2. Hinnainfo
2.1 Kanaaridel Maarikaga e-müügi keskkonnas müüdavate ekskursioonide hinnainfo on välja toodud iga ekskursiooni marsruudi kirjelduse lehel.
2.2 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).
2.3 Kanaaridel Maarikaga jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse e-müügi keskkonnas https://www.kanaaridelmaarikaga.com
2.4 Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Kliendi ja Kanaaridel Maarikaga vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi ja hindu.
3. Tellimuse vormistamine
3.1 Tellimuse esitamiseks avab klient broneerimisvormi.
3.2 Kooskõlas hispaania seadusega LOPD-GDD 3/2019 ja Isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR EU 2016/679) tuleb kliendil täita ära kohustuslikud väljad.
3.3 Avanenud ankeedil tuleb Kliendil sisestada oma info (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, väljasõidu aeg, inimeste arv, sh. laste arv ja vanus ning ettevõtte puhul ka ettevõtte nimi, registrikood, KMKR, aadress). Sisestatud andmetele vormistatakse tellimus ning Kliendile (ettevõtetele) väljastatakse arve.
3.4 Tellimuse esitamiseks tuleb vajutada broneerimisvormis lingile “SAADA”.
3.5 Klient ei tasu tellimuse eest koheselt vaid peale tellimuse kinnitamist ja arve saamist on tal võimalik ülekanne sooritada tellimuses näidatud maksetähtaja jooksul ja saata maksekorralduse koopia e-mailile info@kanaaridelmaarikaga.com.
3.6 Kui Klient ei tasu tellimuse eest näidatud maksetähtaja jooksul, pannakse tellimus automaatselt makse ootele ning valitud teenuseid ei broneerita.
3.7 Kõik arveldused toimuvad eurodes.
3.8 Tellimuse saamise korral väljastatakse kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus/arve.
3.9 Kõik arvelduse andmed ja broneerimisvormis olevad lahtrid tuleb täita tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ja teenuste osutamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
3.10 Füüsilise tarnega kaubad antakse üle teenuste osutamise käigus. Teenuseid osutatakse Kliendiga kokkulepitud kuupäevadel ja kellaaegadel.
4. Müügilepingu jõustumine
4.1 Kauba ja teenuse müügilepinguga kohustub Kanaaridel Maarikaga andma Kliendile üle kokkulepitud tingimustel teenuse ja/või kauba.
4.2 Klient kohustub Kanaaridel Maarikaga tasuma tähtaegselt kaupade ja teenuste eest arvel näidatud summa ja võtma kaubad ning teenused vastu kokkulepitud tingimustel.
4.3 Tellimused, mille eest ei ole tasutud, tühistatakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
4.4 Müügileping jõustub pärast Kliendi poolt tehtud makse laekumist Kanaaridel Maarikaga poolt näidatud pangakontole või arve tasumist sularahas.
5.Tagastamisõigus
5.1 Olenemata sellest, kas Klient tellib/ostab teenuse sidevahendi (e-post, telefon) abil või sihtkohas kohapeal ei kohaldata Kanaaridel Maarikaga sõlmitud lepingule võlaõigusseaduses sätestatud Tarbija õigust taganeda lepingust tasuta ja põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (Taganemisõigus).
5.2 Taganemisõigus puudub, kui teenus osutatakse teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või kui lepingu sõlmimine tähendab teatud vahendite broneerimist ja leping sõlmitakse järgmise teenuse osutamiseks: vaba aja veetmise teenus.
5.3 Ostetud piletite ja reiside ning ekskursioonide ostlejate kohale mitteilmumisel tehakse tagasiarvestus juhul, kui muutusest on teada antud vähemalt 14 päeva enne reisi.
5.4 Vääramatust jõust tingitud tühistamisel tagastatakse ettemaksed samas väärtuses 30 päeva jooksul.
5.5 Tühistamisel hiljem kui 14 päeva alates broneerimisest on Kanaaridel Maarikaga ettemaksu tagastamisel õigus kinni pidada ekskursiooniga seonduvad reaalsed kulud, transpordiga seotud broneerimiskulud ja sissepääsupiletite ettemaksed juhul, kui klient ei nõustu uue reisi ajaga.
5.6 Ekskursioonide ja/või harrastustegevuse võimalikust tühistamisest või takistusest neil osaleda tuleb viivitamatult teatada. Kui ekskursiooni või harrastustegevuse tühistamine toimub vähem kui 24 tundi enne algust, siis ekskursiooni pileti summa jääb tühistamisega seotud kulude katteks.
5.7 Tulenevalt ekskursiooni/harrastustegevuse iseloomust ja sisust võib olla määratletud osalemise miinimumvanus ja näiteks osalejate miinimumpikkus ja maksimumkaal. Võimalikud piirangud ja tegevuse sobivus liikumispuudega reisijatele on mainitud ekskursiooni ja lisategevuse kirjelduses.
5.8 Ekskursiooni ja/või harrastustegevuse alguskoht ja -aeg ja muu vastav praktiline teave edastatakse Kanaaridel Maarikaga esindaja poolt.
5.9 Ekskursioonide või harrastustegevuste ajal tehtud vigadest või tekkinud probleemidest tuleb viivitamatult teavitada Kanaaridel Maarikaga esindajat .
5.10 Taganemisõigus ei kehti juriidilisest isikust Kliendile.
5.11Tellimuste tühistamisel juriidilise isiku poolt vähem kui 14 päeva enne väljasõitu tuleb maksta lepingu katkestamise tasu punktis 5.5 kehtivatel tingimustel.
6. Teenuse muutmise kord
6.1 Ilmastiku tingimustest olenevalt ja muudel põhjendatud juhtudel on Kanaaridel Maarikaga õigus muuta ekskursiooni marsruuti või väljasõidu kuupäeva.
6.2 Kanaaridel Maarikaga jätab endale õiguse tühistada või muuta väljasõidu kuupäeva juhul, kui Kliendi joobeseisund ohustab ekskursiooni turvalist läbiviimist ja häirib või takistab teenuse pakkuja tööd. Teenuse mittetoimumise korral eelnevalt mainitud juhul, osalustasu ei tagastata.
7. Pretensioonide esitamise kord
7.1 Teenuse nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel edastab Klient e-postiaadressile info@kanaaridelmaarikaga pretensiooni, kus on märgitud broneeringu esitaja nimi, kontakttelefon, broneeringu number ja teenuse tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
7.2 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
8. Lahtiütlemise avaldus
8.1 Kõik e-müügi keskkonnas esitatud pildid on illustratiivsed.
8.2 E-müügi keskkonnas esitatud teenuste ja kaupade hinnad ning saadavus võivad olla pidevas muutumises ning Kanaaridel Maarikaga jätab endale õiguse müügitehingust taganeda ja tagastada Kliendile tasutud summa makse teinud arvelduskontole 14 päeva jooksul.
8.3 Kanaaridel Maarikaga jätab endale õiguse müügitehingust taganeda, kui e-müügi süsteemis on tekkinud ilmselge tehniline või inimlik viga, mille alusel tehingu täitmist ei saa tehingu pooled mõistlikult eeldada või mille täitmine ei ole Kanaaridel Maarikaga võimalik.